Theoretische und Aufführungspraktische Workshops der Alten Musik
Teoretické a interpretačné workshopy starej hudby


7. – 10. 3. 2012 Bratislava
REGISTRATION / REGISTRÁCIA / REGISTRATION  
Bitte in deutscher oder englischer Sprache ausfüllen / Vyplniť prosím v nemeckom alebo anglickom jazykuUniversität für Musik und darstellende Kunst Wien
Accentus Musicalis
Lothringerstraße 18 / 3. Stock, Tür A 0322
1030 Wien
Tel:    (+43/1) 711 55-3510
Fax:   (+43/1) 711 55-3598
E-mail: info@accentusmusicalis.eu
Website: www.accentusmusicalis.eu
Deadline / 20.02.2012

I. Theoretischer Workshop
I. Teoretický workshop
II. Aufführungspraktische Workshops
II. Interpretačné workshopy
Aktive/r TeilnehmerIn / Aktívny účastník /  Active participant *  
Zuname  / Priezvisko  / Surname
Vorname  / Krstné meno  / Name
Strasse  / Ulica  / Street
PLZ  / PSČ  / Post Code
Ort  / Mesto  / Town
Staat  / Štát  / State
Tel./Fax
E-Mail
Geburtsdatum / Dátum narodenia  / Date of birth
Beruf  / Povolanie  / Occupation
Musikalische Ausbildung (Wo? Bei wem?) / Hudobné vzdelanie (Kde? U koho?)  / Music education (Where? By whom?)

betrifft nur die TeilnehmerInnen des aufführungspraktischen Workshops / týka sa len záujemcov o interpretačný workshop
Aktuelles Repertoire  / Aktuálny repertoár  / Current repertoire

betrifft nur die TeilnehmerInnen des aufführungspraktischen Workshops / týka sa len záujemcov o interpretačný workshop
Workshop Motivation (max. 750 Zeichnen)  / Motivácia účasti na workshope (max. 750 znakov)  / Workshop motivation (max. 750 letters)

betrifft alle TeilnehmerInnen / týka sa všetkých záujemcov
Vorbereitete Werke für das Workshop  /  Pripravené diela na workshop  /  Prepared music works for the workshop

betrifft nur die TeilnehmerInnen des aufführungspraktischen Workshops / týka sa len záujemcov o interpretačný workshop
Gewünschter Lektor / Preferovaný lektor / Preferred lector

Ich brauche eine Unterkunft von … .bisǀ Potrebujem ubytovanie od … do …  /  I need accommodation from … to …  –
Ich brauche keine Unterkunft / Nepotrebujem ubytovanie / I do not need the accommodation.

Wichtiger Hinweis! Die Auswahl der aktiven WorkshopteilnehmerInnen ist den Workshop-DozentInnen bis 24.2.2012 vorbehalten. / Rozhodnutie o aktívnych a pasívnych účastníkoch workshopu oznámia lektori do 24.2.2012.

Ich verpflichte mich, dass alle Daten richtig angegeben wurden. / Prehlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé. / I am comitting that all the data are correct.

Datum /  Dátum / Date
* Aktive TeilnahmerInnen: Verpflegung und Unterkunft (ausgenommen der aus Bratislava und ihre Umgebung kommenden TeilnehmerInnen) werden zur Verfügung gestellt und Reisekosten (bis max. 100 Euro) werden refundiert. /
Aktívny účastník: Strava, ubytovanie (vynímajúc účastníkov s prechodným alebo trvalým pobytom v Bratislave a blízskom okolí) a cestovné náklady do max. výšky 100 Eur budú hradené.

Programmänderungen bleiben vorbehalten. / Zmena programu vyhradená. / Program changes reserved.