HOME & NEWS

PROJEKTOVÉ VÝSTUPY

TERMÍNY PODUJATÍ & REGISTRÁCIA

FOTO & VIDEOGALÉRIA

PUTOVNÁ VÝSTAVA

PRESS INFO

POPIS PROJEKTU

PARTNERI

PROJEKTOVÝ TÍM

STRATEGICKÍ PARTNERI

IMPRESSUMINFORMÁCIE K
STIAHNUTIU


< OBSAH< STRANA 1PARTNERI STRANA 2
SLOVENSKÍ PARTNERI PROJEKTU


MUSICA AETERNA BRATISLAVA

Súbor pre starú hudbu Musica aeterna vznikol roku 1973 z iniciatívy prof. Jána Albrechta. Musica aeterna hrá od roku 1989 na starých nástrojoch zo 17. a 18. storočia, resp. na ich kópiách. Európska hudba a hudba stredoeurópskej, resp. slovenskej proveniencie 17. a 18. storočia je ťažiskom repertoáru súboru, ktorý bol od roku 1986 organizačne včlenený do Slovenskej filharmónie, kde pôsobil do roku 2005. Umeleckým vedúcim je Peter Zajíček.

Popri koncertoch v Bratislave a na Slovensku účinkuje Musica aeterna pravidelne aj v zahraničí, pričom zvlášť treba zdôrazniť dlhoročnú spoluprácu s Centrom barokovej hudby vo Versailles, ďalej vystúpenia na významných hudobných festivaloch ako napr. Festival van Vlaanderen, Holland Festival of Early Music Utrecht, Festival Wiener Klassik, Carinthischer Sommer Villach, Régi zenei Napok Sopron, České mezinárodní slavnosti staré hudby Praha, Bach-Tage Berlin, Dni starej hudby Bratislava, Barockfest Münster, Swedish Baroque Festival Malmo, BHS, na troch umeleckých zájazdoch v USA atď.

So súborom pravidelne spolupracujú významní špecialisti pre starú hudbu: Christophe Coin, Paul Colléaux, Peter Harvey, Pascal Dubreuil, Richard Fuller, Martin Gester, Paul Goodwin, Edward Higginbottom, John Holloway, Jan Kleinbussink, Catherine Mackintosh, Charles Medlam, Siegfried Pank, Andrew Parrott, Christophe Rousset, Olivier Schneebeli, Simon Standage, Melvyn Tan, John Toll.


VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE

Vysoká škola múzických umení v Bratislave (ďalej VŠMU) je najstaršou umeleckou vysokou školou na Slovensku. Vznikla v roku 1949 a pôvodne mala dve fakulty – hudobnú a divadelnú. V súčasnosti zabezpečuje na troch fakultách štúdium v odboroch hudobného, tanečného, dramatického a filmového umenia na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Na VŠMU pedagogicky pôsobili od počiatku najvýznamnejšie umelecké osobnosti (skladatelia, herci, režiséri, hudobní interpreti, dirigenti, scénografi a pod.) a škola vychovala niekoľko generácií absolventov, ktorí sa rozhodujúcou mierou podieľali nielen na rozvoji profesionálnych telies (Slovenská filharmónia, Slovenské národné divadlo, Slovenský filharmonický zbor, Musica aeterna a i.), ale mnohí sa uplatnili ako sólisti aj na svetových operných scénach a koncertných pódiách (G. Beňačková, P. Mikuláš, A. Kučerová a ďalší). K profilu VŠMU patrí tradičná medzinárodná spolupráca s hudobnými univerzitami a odbornými vysokými školami v Českej republike, Nemecku, Rakúsku, Francúzsku, Fínsku, Nórsku a i.). V poslednom desaťročí vznikli na fakultách centrá výskumu, ktoré organizujú vedecké konferencie, sympóziá a vydávajú odborné publikácie. Pedagógovia Katedry teórie hudby Hudobnej a tanečnej fakulty sa podieľajú maximálnou mierou na riešení vedecko-výskumných tém a projektov z oblasti hudobnej teórie a analýzy, hudobnej histórie a estetiky, teórie hudobnej interpretácie a organológie ako aj ostatných oblastí muzikológie.

<--- STRANA 1

<--- OBSAH