HOME & NEWS

PROJEKTOVÉ VÝSTUPY

TERMÍNY PODUJATÍ & REGISTRÁCIA

FOTO & VIDEOGALÉRIA

PUTOVNÁ VÝSTAVA

PRESS INFO

POPIS PROJEKTU

PARTNERI

PROJEKTOVÝ TÍM

STRATEGICKÍ PARTNERI

IMPRESSUMINFORMÁCIE K
STIAHNUTIU


< INDEXPARTNERI STRANA 1 • STRANA 2 >
RAKÚSKI PARTNERI PROJEKTUUNIVERSITÄT FÜR MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST WIEN
UNIVERZITA HUDBY A VÝTVARNÝCH UMENÍ VO VIEDNI

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (ďalej MDW) je jednou z najväčších univerzít na svete zastrešujúcou výnimočnú rôznorodosť umeleckých oblastí, na ktorej sú rovnomerne zastúpené žánre hudobného a výtvarného umenia. Hĺbka a šírka obsahovej kvality je sprevádzaná najmodernejším vedeckým a pedagogickým výskumom

Jej absolventi i študenti sú rok čo rok vysoko úspešní na medzinárodných súťažiach a konkurzoch do renomovaných orchestrov. Oblasť výtvarných umení zaznamenáva najmä v posledných rokoch významné svetové ocenenia. Vedci a pedagógovia publikujú vo vedúcich časopisoch a sú pozývaní prednášať na popredné svetové konferencie.


M.A.E.D.
(MUSIC ANALYSIS AND EXILE DOCUMENTATION RESEARCH CENTER)
Vedecké centrum MDW

M.A.E.D. bolo založené v roku 2007 Univ. Prof. Dr. Geroldom Gruberom ako vedecké centrum na Inštitúte pre analýzu, teóriu a dejiny hudby (MDW). V roku 2009 zorganizovalo nasledovné aktivity: Medzinárodnú konferenciu “Word and Music Association”, Festival Bohuslava Martinu v spolupráci s Českým centrom vo Viedni, International Film Music Symposium Vienna, zhromaždenie Medzinárodnej spoločnosti Marcela Prousta o Proustovom vplyve na novú hudbu. V spolupráci so spolkom exil.arte M.A.E.D. skúma a dokumentuje hudobnú pozostalosť skladateľov vyhnaných do exilu a vytvára databázu skladieb týchto osobností. V spolupráci s centrom Arnolda Schönberga je tvorcom kritickej edície Schönbergových spisov (25 zväzkov). Rovnako vydáva ročenku o exilových skladateľoch a pripravuje vydanie Lexikonu o hudobných formách.


COLLEGIUM MUSICUM
(MDW)

Collegium musicum MDW pôsobí na univerzite od roku 2004 v rámci novo založenej katedry pre historickú hudobnú prax (Ingomar Rainer). Jeho členmi sú študenti, absolventi a vyučujúci tejto inštitúcie. Snahou je, aby v rámci spoločného muzicírovania bola hraná hudba rôznych období a štýlov v duchu dobovej interpretačnej praxe, t.j. aby zodpovedala odbornej a štýlovej interpretácii svojej doby. Podľa potreby sa uplatňujú aj dobové hudobné nástroje. Súbor vystupuje v rôznych formáciách od dua po komorný orchester a interpretuje skladby od 17. po 20. storočie, napr. operné produkcie v Schönbrunnskom zámockom divadle, vlastné programy v novej sále Wiener Musikverein (2006, 2007), s barokovou tvorbou vystupuje v Lichtenštejnskom paláci, s novou hudbou v centre Arnolda Schönberga.


VEREIN FÜR THEORIE UND MUSIKALISCHE INTERPRETATION (MDW)
SPOLOK PRE TEÓRIU A HUDOBNÚ INTERPRETÁCIU, MDW

Spolok pre teóriu a hudobnú interpretáciu so sídlom vo Viedni (Inštitút pre analýzu, teóriu a dejiny hudby, MDW, Ungargasse 14) založili Ingomar Rainer a Dieter Torkewitz v roku 2006. Jeho cieľom je podporovať aktivity, ktorých náplňou je interaktívny prienik hudobno-kultúrnych činnosti s teoretickou reflexiou. V tomto duchu boli v rokoch 2007 a 2008 na MDW usporiadané sympóziá „V tieni umeleckého diela I. a II.“, ktorých umelecký i vedecký program bol vo vzájomnej interaktivite. V roku 2009 vznikol veľký interdisciplinárny projekt s témou dotýkajúcou sa hudobnej produkcie v čase postmoderny „Medzi spracovaním a recykláciou“. Témou pre rok 2010 je „Crossover“ .

STRANA 2 --->
<--- INDEX