HOME & NEWS

PROJEKTOVÉ VÝSTUPY

TERMÍNY PODUJATÍ & REGISTRÁCIA

FOTO & VIDEOGALÉRIA

PUTOVNÁ VÝSTAVA

PRESS INFO

POPIS PROJEKTU

PARTNERI

PROJEKTOVÝ TÍM

STRATEGICKÍ PARTNERI

IMPRESSUMINFORMÁCIE K
STIAHNUTIUVEDECKÝ VÝSKUM ACCENTUS MUSICALIS
NA HTF VŠMU V BRATISLAVE


Cieĺom výskumu je prispieť k detailnejšiemu zmapovaniu oblastí hudobnej kultúry na Slovensku v časovom horizonte 15. - 18. storočia s prienikom do hudby rakúskej proveniencie. Výskum rovnako poukáže na tvorbu menej známych skladateĺských osobností, ako aj na úzku prepojenosť hudobných centier Viedne a Bratislavy a stredoeurópskeho kultúrneho regiónu všeobecne. Cieĺom je tiež akcelerovanie výskumu v načrtnutých oblastiach hudobnej historiografie, ako aj kritické vydania kĺúčových diel hudobnej kultúry na Slovensku.

Členovia vedecko-výskumného tímu Accentus Musicalis a spracovávané témy:


1. Mgr. Ladislav Kačic, Ph.D.       Anotácia


2. Mgr.art. Robert Šebesta, Ph.D.
      Anotácia

3. Doc. Mgr. Markéta Štefková, Ph.D.       Anotácia

4. Doc. PhDr. Eva Ferková, Ph.D.       Anotácia

5. PhDr. Ľudmila Michalková, Ph.D.
      Anotácia

6. Mgr.art. Ľuboš Bernáth, Ph.D.       Anotácia