HOME & NEWS

PROJEKTOVÉ VÝSTUPY

TERMÍNY PODUJATÍ & REGISTRÁCIA

FOTO & VIDEOGALÉRIA

PUTOVNÁ VÝSTAVA

PRESS INFO

POPIS PROJEKTU

PARTNERI

PROJEKTOVÝ TÍM

STRATEGICKÍ PARTNERI

IMPRESSUMINFORMÁCIE K
STIAHNUTIU


TEORETICKÉ A INTERPRETAčNÉ WORKSHOPY STAREJ HUDBY

7. – 10.3. 2012 Bratislava, Vysoká škola múzických umení
Deadline: 20.2.2012

s verejnými prednáškami
medzinárodným koncertom účastníkov workshopu

(spoluúčinkujú: Musica aeterna Bratislava, Collegium musicum Viedeň)

I PODMIENKY ÚčASTI NA WORKSHOPE TEORETICKÝ WORKSHOP
II PODMIENKY ÚčASTI NA WORKSHOPE INTERPRETAčNÉ WORKSHOPY

HARMONOGRAM
Harmonogram (PDF)

REGISTRÁCIA


© archiv VSMU

Teoretické a interpretačné workshopy starej hudby usporiadané na VŠMU sú súčasťou dvojročného bilaterálneho slovensko-rakúskeho projektu Accentus Musicalis, ktorý nadväzuje na tradíciu troch úspešných interpretačných workshopov Accentus Musicalis usporiadaných v Dolnej Krupej, v Eisenstadte a v Schloss Hofe na jar tohto roku. Tradičný koncept interpretačných workshopov je rozšírený o teoretickú časť s prednáškami a workshopmi na tému “Notopisné edičné techniky starej hudby”. Ako pri predchádzajúcich workshopoch, záverečným výstupom študentov bude účasť na koncerte so súbormi starej hudby Musica aeterna Bratislava a Collegium musicum Viedeň. Novinkou projektu bude zapojenie detí do interaktíveho workshopu “Accentus Musicalis deťom”.

Accentus Musicalis je partnerský projekt medzi Univerzitou múzických umení vo Viedni, Vysokou školou múzických umení v Bratislave a o.z. Musica aeterna, spolufinancovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013 „Creating the Future“.


I. TEORETICKÝ WORKSHOP


Lektori Téma workshopu

Herbert Seifert (AT) Edičné techniky starej hudby na príklade sonáty Prothimia suavissima od Samuela Capricorna, 1672
Dominik Šedivý (AT) Kompozičné a myšlienkové historické úvahy sakrálnej vokálnej hudby v stredoveku a renesancii
Eva Ferková (SK) Digitalizácia, scanovanie a spracovanie notových materiálov v software Sibelius
Ladislav Kačic (SK) Analýza notových prameňov zo 17. a 18. storočia z hľadiska edičnej problematiky.
Róbert Šebesta (SK) Analýza starých notových materiálov obdobia baroka a klasicizmu z pohľadu interprétaPodmienky účasti na workshope

Registrácia na teoretické workshopy je možná online (www.accentusmusicalis.eu) alebo vyplnením registračného formulára a jeho zaslaním na uvedenú adresu, najneskôr do 20. 2. 2012. Dvanásť vybraných aktívnych učastníkov bude mať hradené ubytovanie (vynímajúc účastníkov s prechodným alebo trvalým pobytom v Bratislave a blízkom okolí), stravu a cestovné náklady do výšky 100 Eur. Podmienkou je aktívna úcasť na celom bloku teoretických workshopov, ako aj účasť na záverečnom koncerte učastníkov interpretačných workshopov.


II. INTERPRETAčNÉ WORKSHOPY


DozentInnen Zameranie workshopu

Helmut Wildhaber (AT) Spev
Jocelyne Rainer (AT/FR) barokové husle, baroková viola
Peter Zajíček (SK) vedenie súboru
Ingomar Rainer (AT) čembalo, organ


Podmienky účasti na workshope

Aktívna účasť na workshope je podmienená výbornou znalosťou aspoň jedného predpísaného diela (zoznam dostupný na www.accentusmusicalis.eu). Noty budú k dispozícii na požiadanie (info@accentusmusicalis.eu). Registrácia na Interpretačné workshopy je možná online (www.accentusmusicalis.eu) alebo vyplnením a zaslaním registračného formulára najneskôr do 20. 2. 2012. Dvanásť vybraných aktívnych učastníkov bude mať hradené ubytovanie (vynímajúc účastníkov s prechodným alebo trvalým pobytom v Bratislave a blízkom okolí), stravu a cestovné náklady do výšky 100 Eur.Okruhy diel k workshopu na VŠMU 7.-9.3.2012
Vokálno-inštrumentálna hudba 17. a 18. storočia.

Daniel Speer aus dem „Musikalisch-turkischen Eulen-Spiegel“
Heinrich Schütz Geistliche Konzerte aus den Symphoniae sacrae I und II
Claudio Monteverdi aus dem 7. und 8. Madrigalbuch
Francesco Turrini aus dem 1. Madrigalbuch
Heinrich I. F. Biber Psalm „Nisi Dominus“ für B, Vl. u. B.c.
„Laetatus sum“ für 2 B., Str. u. B.c
Niklas Bruhns „Mein Herz ist bereit“ für B., Vl. u. B.c.
„Jauchzet dem Herren“ für T., 2 Vl. u. B.c.
Pál Eszterházy aus der „Harmonia caelestis“
Antonio Caldara „Salve pater salvatoris“ für S., 2 Vl. u. B.c.
“Laudate pueri” f. S., B., 2 Vl. u. B.c.
Joh. Jos. Fux “Pia mater, fons amoris”
“Laetare turba coelitum”
“Ave Regina”
“Alma redemptoris mater”, sämtlich für S., Str. u. B.c.
„Regina coeli laetare“ für A., Str. u. B.c.
Kirchensonaten
Gregor Jos. Werner Praeludien und Fugen à 4 f. Str.
Sinfonien und Sonaten für Str. u. B.c.
Frantisek Tuma Compositioni strumentali à 3
Concerti grossi von Muffat und Corelli
Georg Friedrich Händel aus den 9 deutschen Arien

ZURÜCK NACH OBEN

HARMONOGRAM
Teoretické a interpretačné workshopy priebiehajú paralelne

07.03.2012

príchod do 09:30
10:00 otvorenie
Dvorana VSMU

TEORETICKÝ WORKSHOP INTERPRETAČNÝ WORKSHOP
10:30 - 13:00 10:30 - 13:00
verejná prednáška
Dvorana VSMU
Gesangs-Workshop
Orgel, Cembalo Workshop
Barockvioline, Barockviola Workshop
Ensemble-Leitung
10:30 Čo očakáva interprét od nového vydania starej hudby?
Ingomar Rainer (AT)
Helmut Wildhaber
(AT)
Ingomar Rainer
(AT)
Jocelyne Rainer
(AT/FR)
Peter Zajíček
(SK)
11:00 Problémy edície organových taublatúr
Ladislav Kačic (SK)
prestávka
12:00 Kompozično-historické konštanty vokálnej hudby v v období renesancie
Dominik Šedivý (AT)
12:30 Najnovsie skúsenosti spracovania notovín v notačnom programe Sibelius
Eva Ferková (SK)

13:00 - 14:00
obed
14:00 - 17:00 14:00 - 17:00
  Edičné techniky starej hudby na príklade sonáty Prothimia suavissima od Samuela Capricorna, 1672
Gesangs-Workshop
Orgel, Cembalo Workshop
Barockvioline, Barockviola Workshop
Ensemble-Leitung
 
Herbert Seifert (AT)
Helmut Wildhaber
(AT)
Ingomar Rainer
(AT)
Jocelyne Rainer
(AT/FR)
Peter Zajíček
(SK)
17:00 - 18:00
večera

08.03.2012

TEORETICKÝ WORKSHOP INTERPRETAČNÝ WORKSHOP
10:30 - 12:00 10:30 - 12:00
  Kompozičné a myšlienkové historické úvahy sakrálnej vokálnej hudby v stredoveku a renesancii Gesangs-Workshop
Orgel, Cembalo Workshop
Barockvioline, Barockviola Workshop
Ensemble-Leitung
Dominik Šedivý (AT)
Helmut Wildhaber
(AT)
Ingomar Rainer
(AT)
Jocelyne Rainer
(AT/FR)
Peter Zajíček
(SK)

13:00 - 14:00
obed

13:00 - 14:30
obed
14:00 - 17:00 14:30 - 18:00
  Analýza starých notových materiálov obdobia baroka a klasicizmu z pohľadu interpréta Gesangs-Workshop
Orgel, Cembalo Workshop
Barockvioline, Barockviola Workshop
Ensemble-Leitung
Róbert Šebesta (SK)
Helmut Wildhaber
(AT)
Ingomar Rainer
(AT)
Jocelyne Rainer
(AT/FR)
Peter Zajíček
(SK)
18:00 - 18:30
Zostavenie koncertného programu
Dvorana VSMU
17:00 - 18:30
večera
18:30 - 19:30
večera
19:30 - 22:00
Skúšky s Musicou aeternou & Collegium musicum
Dvorana VSMU

09.03.2012

TEORETICKÝ WORKSHOP INTERPRETAČNÝ WORKSHOP
09:00 - 12:00 09:00 - 13:00
  Digitalizácia, scanovanie a spracovanie notových materiálov v software Sibelius Gesangs-Workshop
Orgel, Cembalo Workshop
Barockvioline, Barockviola Workshop
Ensemble-Leitung
Eva Ferková (SK)
Helmut Wildhaber
(AT)
Ingomar Rainer
(AT)
Jocelyne Rainer
(AT/FR)
Peter Zajíček
(SK)

12:00 - 13:00
obed

13:00 - 14:00
obed
13:00 - 16:00 14:00 - 16:30
  Analýza notových prameňov zo 17. a 18. storočia z hľadiska edičnej problematiky generálna skúška
Dvorana VSMU
Ladislav Kačic (SK)
16:30 - 17:00
Roundtable
Dvorana VSMU
17:00 - 18:30
večera
19:00
KONCERT
Dvorana VSMU

10.03.2012

10:00 - 13:00
verejný workshop
Accentus Musicalis deťom
Dvorana VSMU
Peter Zajíček & Musica aeterna

  ZURÜCK NACH OBEN